ATRIBUȚIILE PRIMARULUI COMUNEI VALCANI

 

Asigură executarea hotărârilor Consiliului Local

Atribuții privind bugetul local

Atribuții privind serviciile față de populație

Atribuții privind structura organizatorică a Primăriei Comunei Valcani

Atribuții privind dezvoltarea locală

Atribuții privind relația cu mass-media

Atribuții privind activitățile culturale, sportive și sociale

Atribuții ca reprezentat al statului

 

ATRIBUȚIILE VICEPRIMARULUI COMUNEI VALCANI 

 

Atribuții privind activitatea în cadrul Consiliului Local

Atribuții privind gospodărirea comunală

Atribuții privind protecția mediului

Atribuții privind aprovizionarea cu materiale și inventarierea patrimoniului public și privat al Comunei Valcani

Președintele comisiei de control intern și managerial

Alte atribuții delegate de primar

 

ATRIBUȚIILE SECRETARULUI COMUNEI VALCANI

 

Atribuții privind activitatea juridică

Atribuții privind calitatea de ofițer de stare civilă

Atribuții privind resursele umane

Atribuții privind relația cu publicul

Atribuții privind registrul agricol

Atribuții privind asistența socială

Atribuții privind întocmirea documentelor necesare achizițiilor publice

Atribuții privind arhivarea

Atribuții privind difuzarea informației publice.

 

ATRIBUȚIILE COMPARTIMENTELOR

FINANCIAR, CONTABILITATE, TAXE ȘI IMPOZITE

 

1. Contabilitate

Organizează și conduce evidența contabilă a patrimoniului Comunei Valcani și a sumelor primite pentru executarea cheltuielilor proprii și ale unităților subordinate

Întocmește închiderea lunară a veniturilor și cheltuielilor

Întocmește bilanțul, respectiv situațiile financiare și anexele, trimestrial și anual

Asigură ținerea evidenței lunare a cheltuielilor din bugetul local

Întocmește lunar statele de plată, ordine de plată și ordonanțăr, fișele fiscal, declarațiile privind contribuțiile la bugetul de stat, etc

Asigură evidența inventarului Comunei Valcani

Face propuneri pentru virări de credite și solicitarea unor alocații suplimentare de credite pentru efectuarea unor acțiuni noi care apar pe parcursul trimestrului

Ține evidența contabilă a conturilor de venituri pe feluri de venituri și contribuabili

Întocmește și depune lunar deschideri de credite, note justificative, dispoziții bugetare, adrese privind necesarul de numerar de ridicat de la Trezorerie

Întocmește dispozițiile de plată către casierie pentru decontarea cheltuielilor în numerar

Întocmește și depune lunar, la Trezorerie deschiderile de credite bugetare

 

2. Taxe și Impozite

 

Verifică și stabilește debitele din impozite și taxe locale în funcție de masa impozabilă la persoanele fizice/juridice de pe raza comunei;

Verifică declarațiile de impunere ale contribuabililor;

Urmărește și analizează stadiul încasării impozitelor și taxelor în funcție de natura lor și termenele de plată;

Întocmește dosarele de executare silită a răilor platnici;

Întocmește la cererea contribuabililor, certificatele de atestare fiscală și adeverințe privind rolurile fiscale;

Urmărește stadiul încasării impozitelor și taxelor în funcție de natura lor și termenele de plată;

Operează în evidența contabilă ordinele de plată emise de contribuabili pentru plata impozitelor și taxelor locale, pe feluri de venituri și contribuabili

Se asigură că încasarea impozitelor, taxelor și a altor venituri la bugetul local se face înăuntrul termenului de prescripție

Exercită controlul financiar preventiv asupra operațiunilor și documentelor instituției

 

3. Casierie

Asigură încasarea impozitelor și taxelor locale provenind de la compartimentul Taxe și Impozite Locale, pe baza debitelor stabilite de către serviciul sus-mentionat

Predă zilnic borderoul cu încasările privind impozite și taxe locale la compartimentul financiar-contabil din cadrul primăriei, pentru verificare

Ridică numerar de la Trezorerie pentru plata salariilor și a altor cheltuieli materiale pentru Primăria Comunei Valcani

Depune la Trezorerie, conform prevederilor legale, veniturile încasate;

 

CULTURĂ

 

Planifică, organizează și implementează toate activitățile social-culturale și sportive care au loc la nivelul Comunei Valcani.

Întocmeşte şi actualizează proiectul anual al activităţilor culturale, educative, sportive şi recreative ce urmează a fi realizate în anul în curs, cu stabilirea alocaţiilor bugetare estimative;

Răspunde de păstrarea sediului în care funcționează Căminul Cultural;

Inventariază bunurile care apartin patrimoniului cultural mobil;

Asigură derularea activităţilor în conformitate cu proiectul

Colaborează cu Inspectoratul Şcolar al Județului Timiș şi cu alte unităţi de învăţământ, în vederea derulării unor activităţi comune care să se încadreze în specificul compartimentului (concursuri interşcolare, simpozioane, spectacole);

 

ADMINISTRATIV

 

Desfășoară activităţi de gospodărire, întreţinere-reparaţii şi deservire, în cadrul Primăriei Comunei Valcani.

Gestionează, monitorizează şi distribuie în funcţie de cerinţele celorlalte compartimente, bunuri materiale, mijloace fixe şi obiecte de inventar, aflate în administrarea directă a Primariei Comunei Valcani, aplicând legislaţia aferentă;

Prin personal desemnat, receptionează, semnează şi răspunde pentru conformitatea bunurilor sau serviciilor achiziţionate cu documentele care le însoţesc;

Exploatează şi întreţine dotarile: garaj, cladiri, etc.;

Asigură spaţiile corespunzatoare pentru desfăşurarea în condiţii normale a activităţii personalului din toate compartimentele primăriei;

Întreține și asigură reparațiile clădirilor, instalațiilor etc, aparținând domeniului public și privat al comunei.

 

AGRICOL

Întocmește, completează, registrul agricol în format scris și electronic.

Organizează evidenţa centralizată privind: numărul de gospodării ale populaţiei, de clădiri, de mijloace de transport cu tracţiune mecanică şi animală, a tractoarelor şi maşinilor agricole;

Furnizează date din registrul agricol cu respectarea prevederilor legale, pentru eliberarea la cerere, a adeverințelor și certificatelor; adeverințe pentru persoanele care nu dețin teren agricol în vederea stabilirii ajutorului de șomaj, adeverințe pentru persoanele care nu dețin în proprietate terenuri în vederea întocmirii dosarului pentru acordarea de burse școlare

Eliberează la cerere şi prin verificare atestate de producător agricol

Întocmește rapoarte privind situația agricolă a comunei;

Participă la constatarea pagubelor cauzate culturilor

Ține evidența terenurilor agricole degradate ca urmare a unor calamități și face propuneri pentru analizarea acestora;

Întocmește contractele de pășunat și urmărește derularea acestora și recuperarea de la rău platnici a sumelor datorate cu titlu de taxă de pășunat sau chirie pășune;

 

SOCIAL

 

  1) prestații servicii;

  2) protecția persoanelor cu handicap;

  3) protecția persoanelor adulte;

  4) protecția copilului.

 

SERVICIUL PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ COMUNA VALCANI

 

Are drept scop asigurarea alimentării cu apa pentru toţi utilizatorii de pe teritoriul comunei Valcani.

Structura organizatorică a Serviciului Public de alimentare cu apă Valcani cuprinde un șef serviciu/administrator rețea și un muncitor calificat.

 Monitorul_Oficial_Licenta_cls_3_Com_Valcani.pdf

Pentru consultarea detaliată a atribuțiilor compartimentelor primăriei, vă rugăm, accesați

Regulamentul de organizare și funcționare http://www.valcani.ro/index.php/regulanent-de-organizare-si-functionare Regulamentul intern http://www.valcani.ro/index.php/regulanent-de-organizare-si-functionare