Situată în vestul țării, în Câmpia Aranca, Comuna Valcani este așezată în vestul județului Timiș, la granița cu Serbia (fig. 1). Este cuprinsă între Comuna   Dudeștii Vechi în est și nord și Comuna Teremia Mare în sud. În vest Comuna Valcani se învecinează cu Serbia. Se află la o distanță de 82 km față de Timișoara și de aprox. 20 km față de orașul Sânnicolaul Mare. Comuna Valcani, are în componență un singur sat.

Suprafața teritoriului UAT Valcani este de 6243,38 ha, din care 305 ha intravilan și 5938,38 extravilan.

Localitatea Valcani, fiind situată în vestul României, în Câmpia Aranca,  se află în zona de climă temperată. 

Rețeaua hidrografică de suprafață este reprezentată de râul Aranca și brațele mai vechi ale Mureșului, pârâul Mureșan și pârâul Țiganca.

Întreaga suprafață a câmpiei are o pantă generală redusă ce favorizează stagnarea apei provenită din precipitații. La aceasta se adaugă și excesul de apă freatică în arealele unde aceasta se află la suprafață. Pentru a se evita excesul de apă au fost construite trei stații de pompare în apropierea Valcani, care au rolul de a conduce excesul de apă din cadrul sistemului hidrotehnic Aranca în Mureș și invers. Cele mai mari sunt canalul Mureș-Aranca, canalul Cociohat, canalul care leagă Valcani de Beba Veche. Aceste canale comunică cu canalul Mureșan prin intermediul canalului Țiganca. Canalul Giucoșin leagă râurile Galațca și Aranca. Cele mai numeroase sunt canalele mici, sub 1 km lungime. Suprafața totală în cadrul UAT Valcani acoperită cu ape și bălți este de 230 ha.

Câmpia Aranca se încadrează zonei de silvostepă. În prezent pe întreaga câmpie sunt caracteristice terenurile agricole și pajiștile secundare cu (Atlasul R.S.R., 1972).

Populaţia comunei Valcani este formată în cea mai  mare parte din români. Comuna Valcani, face parte din regiunea Banat, care a fost parte a Imperiului Austro-Ungar. La începutul secolului al XX-lea, în anul 1900, în comună erau 4824 locuitori. În timp, populația a scăzut treptat, prin migrația locuitorilor spre alte țări-mai ales în Statele Unite ale Americii, în perioada 1900-1930 sau în epoca comunistă, prin migrația tinerilor spre Timișoara, în căutarea unui loc de muncă sau pentru continuarea studiilor, iar la finalizarea acestora nu s-au mai  întors în sat, astfel că în anul 1990, numărul populației a ajuns la 1279 locuitori, iar în anul 2011 la 1365 locuitori. În prezent numărul de locuitori este conform datelor statistice, de 1372 locuitori. Populația a crescut prin sosiri, datorită prețurilor mai scăzute ale locuințelor și posibilității găsirii unui loc de muncă în orașul Sânnicolau Mare.

Principala activitate o reprezenta cultura plantelor și  creşterea animalelor. Cultura plantelor a fost practicată intens după ce s-au făcut ample lucrări de desecare. Activitățile agricole au crescut în intensitate o dată cu colectivizarea, iar în perioada postdecembristă prin apariția unor agenți economici mari, cu profil agricol care practică o agricultură intensivă.

Fondul funciar cu cadastru al Comunei Valcani este de 6243,88 ha şi are următoarea structură: agricol 5689,78 ha și 551,49 ha neagricol. Agricultura este una din activităţile economice de tradiţie, există proiecte pentru practicarea agriculturii ecologice prin folosirea gunoiului de grajd ca fertilizator, ceea ce reduce şi poluarea solului şi a apei.

Valoarea pastorală a pajiștilor din cadrul UAT Valcani este între slabă pe pajiștile halofile până la mediocră-bună spre celelalte pajiști. S-a calculat că la o producție medie de 10 t/ha masă verde, cu un necesar zilnic de 50 kg masă verde pentru 1 UVM și cu o durată a sezonului de 194 zile, capacitatea de pășunat est de 1,03 UVM/ha. Prin lucrări de ameliorare se poate crește producția pajiștilor cu 20-30 %. Prin urmare se recomandă: aplicarea de îngrășăminte organice și chimice în dozele recomandate, târlirea, combaterea buruienilor prin cosire, tăierea vegetației arbustive, nivelarea mușuroaielor,  supraînsămânțarea, drenarea și desecarea.

Accesul dinspre exterior se poate face pe calea ferată sau pe șosea (DN 59F). Accesul spre alte Serbia se face prin punctul de trecere a frontierei Valcani-Vrbica.

Comuna Valcani este deservită de o rețea de drumuri de interes local, a căror stare de funcționare este considerată ca fiind bună, cca 5, 8 km de drumuri au fost asfaltate prin  Programul de Dezvoltare Locală.

În comuna Valcani funcţionează dispensarul medical, modernizat în anul 2019 prin PNDL cu specialități: medicină de familie, stomatologie, medicină internă.

Consiliului Local, are în administrare rețeaua de distribuție a apei potabile a localității, alături de cele 3 foraje de captare a apei potabile.

Rețeaua de distribuție a apei potabile are o vechime de peste 30 ani. Au fost înlocuiți cca 18,65 km de rețea cu tuburi de polietilenă, urmând să se construiască și o stație de tratare a apei.

Având o administrație proprie, s-au făcut o serie de investiții care au îmbunătățit infrastructura locală, treptat, în funcție de prioritate și de situația financiară a comunei.

- Perioada 2005-2012: pietruirea drumurilor de pământ din intravilan, renovarea celor trei clădiri ale școlii, renovarea clădirii căminului cultural și dotarea cu echipamente frigorifice, amenajarea parcului pentru copii, construirea unui teren sintetic,  începerea lucrării de construcție a unei săli de sport.

-Perioada 2012-2020: finalizarea construcției sălii de sport, reabilitarea  a 18,65 km de rețea de alimentare cu apă, reabilitarea unui vechi foraj de apă, dotarea cu instalație de climatizare a căminului cultural, modernizarea terenului de fotbal, asfaltarea a 5,85 km de drumuri, construirea centrului multicultural pentru desfășurarea de activități cu copiii în cadrul unui proiect transfrontalier, reabilitarea clădirii și dotarea dispensarului medical, renovarea clădirii grădiniței, sprijin financiar pentru renovarea clădirii bisericii ortodoxe, achiziția unei autospeciale PSI pentru dotarea SVSU Valcani prin fonduri transfrontaliere etc.

S-au făcut demersuri pentru revigorarea activității cultural-sportive, prin înființarea unui ansamblu de dansuri populare, prin activități desfășurate cu copiii și tinerii din sat pentru redescoperirea tradițiilor și obiceiurile locale,  susținerea activității asociației sportive de fotbal.